بهترین روش نشستن هنگام مطالعه به همراه نکات ضروری

نکاتی که در هنگام نشستن و مطالعه رعایت کنید.

None

در هنگام اجرای فعالیت های مختلف، می بایست توازون در حرکت را حفظ نمود و علاوه بر آن در هنگام فعالیت های روزانه نیز می بایست این توازون را حفظ نمود، بصورت کلی نباید در هیچ حرکت، فعالیت و حالتی بصورت ثابت برای مدتی باقی ماند و می بایست آن حرکت، فعالیت و حالت را تغییر داد. به همین خاطر مناسب است تا فعالیت های مختلف را بصورت استاندارد فرا گرفت تا در شرایط مختلف بتوان توازون در فعالیت های روزانه را اجرا نمود. یکی از مهمترین فعالیت های روزانه که اغلب افراد آن را انجام می دهند، نشستن برای مطالعه است، در ادامه بهترین روش نشستن هنگام مطالعه آموزش داده می شود.

همانطور که در شکل 1 و 2 آمده است، موقع مطالعه می بایست به طرح میز توجه نمود و از میزهایی استفاده نموده که مقداری شیب جهت قرار گرفتن کتاب بر روی آنها وجود داشته باشد(یا این شیب را از طریق قرار دادن یک کتاب یا شی دیگر در زیر کتاب مورد مطالعه ایجاد نمود)، همچنین زاویه دست ها باید به گونه ای باشد تا راستای ستون فقرات بصورت صحیحی حفظ گردد. همچنین سعی شود در حین مطالعه ستون فقرات به یک سمت چرخش پیدا ننماید. علاوه بر آن سعی گردد ران ها هسطح و یا مقداری بالاتر از زانو ها قرار بگیرد.

نکته: لطفاً به ازای هر 30 دقیقه مطالعه یک دقیقه استراحت برای خود بصورت ایستاده و راه رفتن و انجام حرکات کششی در نظر بگیرید.

شکل1. صحیح(بهتر است از میز شیبدار استفاده شود، تا ساعدها در هنگام مطالعه بر روی میز قرار گرفته و مقداری آرنج را خم نموده و بازو به عنوان یک اهرم بتواند تنه را در راستای خود حفظ نماید. همچنین بهتر است تا راستای ستون فقرات را صاف نگهدارید) و غلط نشستن در هنگام مطالعه کتاب
شکل2. صحیح و غلط نشستن در هنگام مطالعه روزنامه

علاوه بر نکات عنوان شده در توازون در نشستن، و با توجه به شکل 3 و 4 ، به هنگام مطالعه، سطح صورت با سطح میز منطبق و مماس نباشد بلکه با یک زاویه به سطح میز نگریسته شود. میز باید با شیب ۱۰ – ۱۵ درجه به طرف پایین داشته باشد تا از افتادن سر  به پایین جلوگیری کند و از خستگی های گردن بکاهد.

شکل 3. نحوه صحیح مطالعه (حفظ راستای سر و گردن در راستای شانه)
شکل 4. نحوه صحیح و غلط مطالعه (توجه به راستای ستون فقرات«سر و گردن، پشت و کمر» و نحوه قرار گیری لگن و مچ پا)

منبع: بابایی خورزوقی، مجتبی. کتاب تندرستی هوشمندانه در محیط کار (مشاغل اداری و دفتری)، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان، 1398.