شنا با غلتاندن دمبل

گروه عضلات سینه ای / وزنه های آزاد

None

  • توسط تمرينت
  • تاریخ انتشار: 15:21, 1399/02/25

عضلات درگیر

عضلات اصلی : سینه ای ، قسمت قدامی دلتوئید، عضلات شکم.

عضلات کمکی : دندانه ای قدامی ، غرابی بازویی ، تحت کتفی ، دو سر بازویی.

عضلات مخالف : پشتی ، گرد بزرگ و کوچک ، ذوزنقه ای ، قسمت خلفی دلتوئید.


نحوه انجام حرکت

وضعیت این حرکت مانند شنای روی زمین می باشد با این تفاوت که دست ها به جای زمین بر روی دو دمبل قرار داشته و آرنج ها نیمه خم می باشند. دست هاتان را به سمت بیرون بوسیله ی غلتاندن دمبل ها باز کنید. این حرکت شبیه به باز کردن دست ها در تمرین دمبل فلای می باشد. حرکت را نگه داشته و عضله ی سینه ای را برای بازگشت به وضعیت اولیه، منقبض کنید. عمل دم را هنگامی که بدنتان را پایین می برید انجام داده و با بالا آوردن بدن، عمل بازدم را انجام دهید.

ملاحظات

این تمرین غیر معمول، باعث کسب قدرت و هماهنگی می شود. این حرکت به افراد مبتدی توصیه نمی شود. این تمرین را می توان به راحتی با تمرینات ساده ی دیگر جایگزین کنید. برخی از دمبل ها قابلیت غلتیدن را ندارند ، البته تعدادی "اسکیت[1]" مخصوص این حرکت و برای این هدف طراحی شده اند. اگر شما دمبل ها را به سمت جلو بغلتانید، باعث فعالیت شدیدتر عضلات شکم و پشتی می شود.  حرکت شنا به همراه غلتاندن دمبل ها در حقیقت بهتر از تمرینات کلاسیک مخصوص گروه عضلات سینه ای نیست، اگرچه که تکنیک آن می تواند در سالن های ورزشی که از وزنه های سنگین برخوردار نیستند، استفاده شود.

اشتباهات رایج : تکنیک ضعیف ، گرم کردن نامناسب بدن.