پیلاتس (۱۲ جلسه)

قیمت:

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مجموعه شاهین (بانوان)
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 90 روز
1000 نفر ظرفیت باقی مانده
خرید دوره

دوره پیلاتس برای ۱۲ جلسه

.