دوره تمرینی کبد چرب

قیمت:

رایگان

فرهنگ و نشاط دولت آباد
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
30 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

این دوره به مدت 2ماه ویژه کار تحقیقی روی مردان میانسال دارای کبد چرب غیر الکلی درشهرستان برخوار می باشد

.