کاهش وزن در منزل

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۱۳ عدد

کاهش وزن در منزل - این برنامه تمرینی بصورت مقدماتی برای کاهش وزن خدمتتان آماده شده است، سعی نمایید، تمرینات را با دقت انجام دهید. و بر اساس برنامه به جلو بروید.
نکته : این برنامه را حداقل سه و حداکثر 5 جلسه در هفته و به مدت یک ماه انجام دهید، تغییرات سایز و بدنبال آن کاهش وزن برای هر هفته حدود. 0.5  الی 1 کیلوگرم خواهید داشت( البته حتما بیشتر تمرکز خود را روی کاهش سایز قرار دهید، تا کاهش وزن)

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , ارتوپدیک , گرم‌ کردن

این برنامه تمرینی بصورت مقدماتی برای کاهش وزن خدمتتان آماده شده است، سعی نمایید، تمرینات را با دقت انجام دهید. و بر اساس برنامه به جلو بروید. نکته : این برنامه را حداقل سه و حداکثر 5 جلسه در هفته و به مدت یک ماه انجام دهید، تغییرات سایز و بدنبال آن کاهش وزن برای هر هفته حدود. 0.5 الی 1 کیلوگرم خواهید داشت( البته حتما بیشتر تمرکز خود را روی کاهش سایز قرار دهید، تا کاهش وزن)

روز 1

قدم زدن زانو بلند

3 ست | 5 تکرار

در هر تکرار 25 ثانیه تکرار نموده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

شنا به سبک جودوکاران

3 ست | 10 تکرار

این حرکت را با دقت اجرا نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

شنای تعدیل شده

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با دقت اجرا نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

پروانه

3 ست | 3 تکرار

در هر تکرار 25 ثانیه تکرار نموده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

پلانک

3 ست | 3 تکرار

در هر تکرار 30 ثانیه نگهداشته و سپس 15 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

پلانک پهلو تعدیل شده

3 ست | 3 تکرار

در هر تکرار 25 ثانیه به سمت راست و سپس سمت چپ نگهداشته و سپس 15 ثانیه استراحت و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دراز و نشست تعدیل شده

3 ست | 25 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دراز نشست مک گیل

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با دقت انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Squat

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Single Leg Squat + Knee Drive

3 ست | 10 تکرار

10 تکرار سمت راست و سپس 10 تکرار سمت چپ انجام شود. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Bicycle Crunch

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hamstring

3 ست | 3 تکرار

در هر تکرار 15 ثانیه پای راست و سپس پای چگ را نگهداشته و بعد از 15 ثانیه تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hip Adductor and Medial Hamstring Stretch

3 ست | 3 تکرار

در هر تکرار، 15 ثانیه سمت راست و سپس سمت چپ نگهداشته و بعد از 15 ثانیه استراحت، تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی