تمرینات عمومی گردن درد- بعد از نشست طولانی مدت

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۸ عدد

تمرینات عمومی گردن درد- بعد از نشست طولانی مدت - این برنامه تمرینی، برای پیشگیری، حفظ و بهبود شرایط گردن و شانه بعد از حدود 45 الی 60 دقیقه نشستن، انجام مطالعه، انجام کار اداری و کار با تلفن همراه مناسب می باشد.
جهت پیشگیری از درد ناحیه گردن و شانه،. حتما این برنامه را در طول روز انجام دهید.

دسته‌بندی ورزش: ارتوپدیک

این برنامه تمرینی، برای پیشگیری، حفظ و بهبود شرایط گردن و شانه بعد از حدود 45 الی 60 دقیقه نشستن، انجام مطالعه، انجام کار اداری و کار با تلفن همراه مناسب می باشد. جهت پیشگیری از درد ناحیه گردن و شانه،. حتما این برنامه را در طول روز انجام دهید.

روز 1

Cervical Placement

3 ست | 5 تکرار

در هر تکرار 15 ثانیه نگهداشته و سپس 10 ثانیه استراحت و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Cervical Flexion Quadrant Segmental

3 ست | 3 تکرار

در هر تکرار 20 ثانیه نگهداشته و سپس 10 ثانیه استراحت و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Cervical Segmental Extension

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را 20 ثانیه نگهداشته و بعد از 15 ثانیه استراحت، تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Cervical Flexion Quadrants + Reaching AROM

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را 20 ثانیه نگهداشته و بعد از 10 ثانیه استراحت، تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Chin Tuck + Cervical Extension2

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را برای 25 ثانیه نگهداشته و سپس بعدر از 10 ثانیه استراحت تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Cervical Sideflexion Isometric

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را درصورتیکه فشار سر به دست وارد می‌شود، به مدت 20ثانیه نگهداشته و سپس در سمت دیگر تکرار نموده و بعد از 15 ثانیه استراحت تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Cervical Rotation Isometric

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را همراه با فشار سر به دست همراه با چرخش 20 ثانیه سر به سمت راست و سپس سمت چپ نگهداشته و سپس تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Chin Tuck Isometric1

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را همراه با فشار سر به دست، برای 20 ثانیه نگهداشته و سپس 5 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی