تمرین‌ عمومی سالمندان

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۱۲ عدد

تمرین‌ عمومی سالمندان - این تمرین بصورت عمومی و روزانه برای سالمندان قابل اجرا میباشد. و می‌تواند شما را به تندرستی نزدیک نموده و باعث حفظ و بهبود سیستم قلبی-عروقی، قدرت و استقامت عضلانی(ماهیچه ای) و سیستم عصبی-عضلانی گردد. سعی نمایید این تمرینات را به صورت روزانه اجرا نمایید.

دسته‌بندی ورزش: ارتوپدیک , گرم‌ کردن

این تمرین بصورت عمومی و روزانه برای سالمندان قابل اجرا میباشد. و می‌تواند شما را به تندرستی نزدیک نموده و باعث حفظ و بهبود سیستم قلبی-عروقی، قدرت و استقامت عضلانی(ماهیچه ای) و سیستم عصبی-عضلانی گردد. سعی نمایید این تمرینات را به صورت روزانه اجرا نمایید.

انجام تمرین‌ روزانه

Neck Circle AROM Stretch

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را بصورت آهسته و در تمام جهات در 10 تکرار انجام داده و سپس ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Weight Shift Sitting (Chair)

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را 25 ثانیه انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Sitting Posture (Lumbar Roll)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hip Rotation AROM Sitting

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار انجام داده و سپس 15 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hip External Rotation - Heel to Opposite Knee

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Four Point + Opposite Hand and Knee Lift

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را بصورت متناوب 20ثانیه انجام داده و سپس 15 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Prone on Elbows + Shoulder Flexion

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را در هر سمت(دست راست و دست چپ) 10 تکرار انجام داده و سپس ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Shoulder Horizontal Abduction AROM

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز و آهسته انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Chin Tuck + Lean Back

3 ست | 7 تکرار

این تمرین را با تمرکز و همانند تصویر قبل از اجرا گردن را به داخل خمش دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Thoracic Rotation - Hand on Back1

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را 10 تکرار در سمت راست و سپس 10 تکرار در سمت چپ انجام دهید و بعد از 15 ثانیه استراحت ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Paraspinal Stretch

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را در هر تکرار 15 الی 20 تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Single Knee to Chest Stretch - Opposite Leg Bent

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت داشته و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی