تمرینات عمومی فیزیوبال

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۲۱ عدد

تمرینات عمومی فیزیوبال - این تمرین بصورت عمومی با ابزار فیزیوبال طراحی شده است. و سعی شده بدون ابزار جانبی دیگر باشد. برای دو یا چهار جلسه در هفته، هر فرد بر اساس توانایی خود می‌تواند تا چهار و حتی شش جلسه در هفته نیز این تمرین را به انجام برساند. تنها جلسات فرد جلسه اول و جلسات زوج جلسه دوم را انجام دهید.
فیزیوبال می‌تواند علاوه بر حفظ و بهبود آمادگی جسمانی عمومی، بصورت ویژه باعت حفظ و بهبود حس عمقی، تعادل و ناحیه ثبات مرکزی نیز گردد.

دسته‌بندی ورزش: پیلاتس , گرم‌ کردن , ارتوپدیک

این تمرین بصورت عمومی با ابزار فیزیوبال طراحی شده است. و سعی شده بدون ابزار جانبی دیگر باشد. برای دو یا چهار جلسه در هفته، هر فرد بر اساس توانایی خود می‌تواند تا چهار و حتی شش جلسه در هفته نیز این تمرین را به انجام برساند. تنها جلسات فرد جلسه اول و جلسات زوج جلسه دوم را انجام دهید. فیزیوبال می‌تواند علاوه بر حفظ و بهبود آمادگی جسمانی عمومی، بصورت ویژه باعت حفظ و بهبود حس عمقی، تعادل و ناحیه ثبات مرکزی نیز گردد.

جلسه اول

Spine Stretch - Forward Bend (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Marching (Ball)

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را 20 ثانیه با سرعت مناسب انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Four Point + Leg Raise - Bent Knee (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار انجام داده و بعد از 5 ثانیه استراحت، ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Four Point + Arm Raise (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را برای هر دو دست تکرار نموده و بعد از 5 ثانیه استراحت، ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Reverse Fly (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Lower Fiber Traps Activation (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر تکرار 5ثانیه استراحت قرار داده و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Push Up - Descending (Hips on Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Push Up - Descending (Legs on Ball)

3 ست | 5 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین ست ها 5 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Trunk Extension - Hands Behind Head (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Bridge - Bent Legs (Ball)

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Toe Raises (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Bridge + Eccentric Hamstring Curl - Single Leg (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و برای هر دو پا تکرار نموده و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Dead Bug - Shoulder Flexion (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و برای هر دو دست تکرار نمایید و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

جلسه دوم

Front Plank - Roll Out + Reach (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Pelvic Circles (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز و بصورت دورانی انجام دهید. و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Sit up (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Crunch (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 10 ثانیه نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Russian Twist (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 15 ثانیه نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Bridge - Single Leg (Ball)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. برای هر دو سمت تکرار نموده و بین هر ست 10 ثانیه نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Four Point Lower Fiber Traps (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. برای هر دو دست تکرار نموده و بین هر ست 10 ثانیه نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hip Flexion + Extension AROM (Ball)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و برای هر دو پا تکرار نموده و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی