برنامه تمرینی عمومی با باند کشی (تراباند)

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۱۲ عدد

برنامه تمرینی عمومی با باند کشی (تراباند) - باند کشی یل تاباند یکی از ابزار مهم جهت انجام تمرین‌ در منزل و همچنین جهت انجام  بازتوانی و توانبخشی در باشگاه ها می باشد. در این برنامه بصورت عمومی سعی شده است، تا شما را به تندرستی هدایت نمایید.
این برنامه را بصورت روزانه و بر اساس توانایی خود اجرا نمایید.
جهت تکمیل فرآیند، برنامه تمرینی به باشگاه و مربی خود مراجعه نمایید.

دسته‌بندی ورزش: پیلاتس , ارتوپدیک , بدن‌سازی

باند کشی یل تاباند یکی از ابزار مهم جهت انجام تمرین‌ در منزل و همچنین جهت انجام بازتوانی و توانبخشی در باشگاه ها می باشد. در این برنامه بصورت عمومی سعی شده است، تا شما را به تندرستی هدایت نمایید. این برنامه را بصورت روزانه و بر اساس توانایی خود اجرا نمایید. جهت تکمیل فرآیند، برنامه تمرینی به باشگاه و مربی خود مراجعه نمایید.

تمرین‌ روزانه

Leg Lift - Hip External rotation (Band)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15تکرار انجام دهید و باند را به دور ران بسته و دو پا را از یکدیگر مقداری دوره نموده و با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hamstring Mobilization - Leg Press (Band)1

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hamstring Mobilization - Knees Together (Band)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

T-Row (Band)2

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Elbow Extension - Single Arm Overhead (Band)

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را برای هر دو دست 12 تکرار نموده و سپس 10 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Shoulder Flexion Eccentric - Mid Range 0- 90° (Band)

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را برای هر دو دست 12 تکرار نموده و بعد از 15 ثانیه استراحت، ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hip Abduction (Band at Knees)

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 12تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Cervical Rotation (Band)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را برای هر دو سمت 10 تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دور کردن ران با باند

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز برای هر دو سمت 15تکرار انجام دهید و بعد از 15 ثانیه استراحت، ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Ankle Inversion Eccentric (Band)1

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Ankle Plantar Flexion Eccentric (Band)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 15 تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Elbow Flexion Concentric (Band)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو دست 15تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی