برنامه عمومی پشت بازو (triceps)- در منزل

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۹ عدد

برنامه عمومی پشت بازو (triceps)- در منزل - این برنامه تمرینی ویژه تقویت عضلات پشت بازو در منزل طراحی شده است. و بهتر است بعد از تقویت و استقامت عمومی این عضلات به مربی و باشگاه نزدیک محل خود، جهت حفظ و بهبود آمادگی این عضلات مراجعه نمایید.

دسته‌بندی ورزش: کاردیو , بدن‌سازی , گرم‌ کردن , ارتوپدیک

تجهیزات: بادی‌ ویت

این برنامه تمرینی ویژه تقویت عضلات پشت بازو در منزل طراحی شده است. و بهتر است بعد از تقویت و استقامت عمومی این عضلات به مربی و باشگاه نزدیک محل خود، جهت حفظ و بهبود آمادگی این عضلات مراجعه نمایید.

تمرین‌ روزانه

مشت زدن - punches

3 ست | 30 تکرار

این تمرین را با تمرکز برای 30ثانیه با سرعت مناسبی انجام داده و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نموده و ست بعد را آغاز نمایید. این تمرین بصورت متناوب و جهت افزایش ضربان قلب و همچنین افزایش استقامت عضلات جلو بازو و پشت بازو و سرشانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Triceps Stretch

3 ست | 2 تکرار

این تمرین را برای 20 ثانیه نگهداشته و بعد از 5 ثانیه استراحت تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Push-Ups - Close Triceps Position

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 30 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Active Triceps Stretch (Chair)

3 ست | 20 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بین هر ست 10 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Dip - Knees Bent

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بین هر ست 30 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Dips - Single Leg (Chair)

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 10 تکرار نموده و بعد از 15 ثانیه استراحت، ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Bench Dip

3 ست | 8 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Push Up - Side (Wall)

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را برای هر دو دست 15تکرار انجام داده و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Shoulder Extension Isometric - Elbow Bent

3 ست | 3 تکرار

این تمرین را برای 10الی15 ثانیه همراه با فشار رو به عقب بازو نگهداشته و سپس 10 ثانیه استراحت نموده و تکرار بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی