برنامه قفسه سینه در منزل

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۱۱ عدد

برنامه قفسه سینه در منزل - این تمرین را برای حفظ و بهبود وضعیت عضلات و مفاصل درگیر در قفسه سینه  به صورت روزانه در منزل اجرا گردد.
بعد از اجراي اين تمرین‌ و رسیدن به نتایج اولیه، به باشگاه و مربی مورد نظر خود در این سامانه مراجعه نمایید.

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , کاردیو , ارتوپدیک , بدن‌سازی , تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

این تمرین را برای حفظ و بهبود وضعیت عضلات و مفاصل درگیر در قفسه سینه به صورت روزانه در منزل اجرا گردد. بعد از اجراي اين تمرین‌ و رسیدن به نتایج اولیه، به باشگاه و مربی مورد نظر خود در این سامانه مراجعه نمایید.

روز 1

Burpee

3 ست | 5 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Decline Push-Up

2 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Diamond Push-Up

2 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Dive Bomber Push-Up

2 ست | 5 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Inchworm

2 ست | 5 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بعد از 15 ثانیه استراحت، ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Push Up Plus - Knees

10 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نموده و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Mountain Climbers - Hip Flexion

2 ست | 10 تکرار

این تمرین را برای هر دو پا 10 تکرار با سرعت متناسب اجرا نموده و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید و سپس ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Push Up - Toes

3 ست | 10 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

ماندن در شنا سوئدی - Push-up hold

5 ست | 1 تکرار

این تمرین را برای 30 الی 45 ثانیه نگهداشته و سپس 15 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز. در وضعیت شنای موازی به پایین رفته و در این وضعیت برای مدت زمانی طبق دستور مربی می مانید.

Weighted Bench Dip

2 ست | 5 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نموده و ست بعد را آغاز نمایید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

شنا دست باز - wide push-up

2 ست | 10 تکرار

این تمرین را در صورتیکه دست‌هایتان باز است انجام دهید. و بین هر ست 15 ثانیه استراحت نمایید و ست بعد را آغاز نمایید.