برنامه تمرینی عمومی--در منزل

ایجاد شده توسط مجتبی بابایی خورزوقی

تعداد تمرین‌ها: ۸ عدد

برنامه تمرینی عمومی--در منزل - ابتدای هر برنامه تمرینی 10 الی 15 دقیقه گرم نموده و سپس بعد از اجراي تمرینات نیز حدود 10 دقیقه سر نمایید.

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل , هارتر , میز پرس

ابتدای هر برنامه تمرینی 10 الی 15 دقیقه گرم نموده و سپس بعد از اجراي تمرینات نیز حدود 10 دقیقه سر نمایید.

روز 1

پرس سینه با دمبل

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Incline Dumbbell Press

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Pushups

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

جلو بازوئ یک دست ایستا

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را بصورت متناوب برای هر دست تکرار نموده و در اجرای این تمرین تمرکز داشته باشید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Hammer Curls

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

جلو بازو با دمبل ایستاده

3 ست | 12 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

کرانچ با رساندن مچ دست به زانو ها چرخشی

3 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دراز و نشست

1 ست | 15 تکرار

این تمرین را با تمرکز انجام دهید. آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی