برنامه تمرین در خانه با وزنه

ایجاد شده توسط محمد رضا ابرقوئیان

تعداد تمرین‌ها: ۴ عدد

برنامه تمرین در خانه با وزنه - این برنامه تمرینی، را بصورت چهار جلسه آماده شده و خدمتتان جهت بهره برداری خدمتتان ارائه می‌گردد.

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام

تجهیزات: دمبل , بادی‌ ویت

این برنامه تمرینی، را بصورت چهار جلسه آماده شده و خدمتتان جهت بهره برداری خدمتتان ارائه می‌گردد.

جلسه اول

مجموعه تمرین‌ اول

1 ست | 1 تکرار

این مجموعه را یکبار در طول روز اول اجرا نمایید. این تمرین را برای جلسه اول هر هفته انجام دهید.