ورزش در خانه

ایجاد شده توسط تمرینت

تعداد تمرین‌ها: ۲۸ عدد

ورزش در خانه - این برنامه به تازگی توسط steve cooks ارائه شد برای ورزش در خانه بدون نیاز به تجهیزات ورزشی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام , بدن‌سازی , تناسب اندام , گرم‌ کردن , گرم‌ کردن , کاردیو

تجهیزات: دمبل , وزنه توپی‌شکل , بادی‌ ویت , بادی‌ ویت

این برنامه به تازگی توسط steve cooks ارائه شد برای ورزش در خانه بدون نیاز به تجهیزات ورزشی

دور اول

Devil Prrss (bag or DB)

1 ست | 12 تکرار

حرکت را در یک ست ۱۲ تایی اجرا کنید، سپس بلافاصله حرکت بعدی را آغاز کنید.

Explosive step ups

1 ست | 60 تکرار

۶۰ ثانیه اجرا شود و سپس ۹۰ ثانیه استراحت پس از این دو حرکت داشته باشید و superset بعدی را آغاز کنید.

Devil Prrss (bag or DB)

1 ست | 12 تکرار

سوپرست بعدی را آغاز کنید و پس از این حرکت بلافاصله حرکت بعدی را انجام دهید

Explosive step ups

1 ست | 60 تکرار

۶۰ ثانیه اجرا شود و سپس ۹۰ ثانیه استراحت پس از این دو حرکت

Devil Prrss (bag or DB)

1 ست | 12 تکرار

سوپرست بعدی را آغاز کنید و پس از این حرکت بلافاصله حرکت بعدی را انجام دهید

Explosive step ups

1 ست | 60 تکرار

۶۰ ثانیه اجرا شود و سپس ۹۰ ثانیه استراحت پس از این دو حرکت

دور دوم

Sumo High Pull (bag or DB)

1 ست | 12 تکرار

سوپر ست با حرکت بعدی.

طناب زدن - Double unders

1 ست | 100 تکرار

سپس ۹۰ ثانیه استراحت کنید

Sumo High Pull (bag or DB)

1 ست | 12 تکرار

سوپر ست با حرکت بعدی.

طناب زدن - Double unders

1 ست | 100 تکرار

سپس ۹۰ ثانیه استراحت کنید

Sumo High Pull (bag or DB)

1 ست | 12 تکرار

سوپر ست با حرکت بعدی.

طناب زدن - Double unders

1 ست | 100 تکرار

سپس ۹۰ ثانیه استراحت کنید

دور سوم

side crunches

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه انجام شود. سپس ۱۵ ثانیه استراحت

overhead crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت

sprinter crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

russian twist

1 ست | 30 تکرار

ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

side crunches

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه انجام شود. سپس ۱۵ ثانیه استراحت

overhead crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت

sprinter crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

russian twist

1 ست | 30 تکرار

ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

side crunches

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه انجام شود. سپس ۱۵ ثانیه استراحت

overhead crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت

sprinter crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

russian twist

1 ست | 30 تکرار

ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

side crunches

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه انجام شود. سپس ۱۵ ثانیه استراحت

overhead crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت

sprinter crunch

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی

russian twist

1 ست | 30 تکرار

ثانیه اجرا شود سپس ۱۵ ثانیه استراحت قبل از حرکت بعدی