تبدیل حرکت پشت بازو خوابیده به پشت به پرس سینه دست جمع

ایجاد شده توسط تمرینت

تبدیل حرکت پشت بازو خوابیده به پشت به پرس سینه دست جمع  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: هارتر , میز پرس

عضلات درگیر:

سینه بازو ساعد پشت
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی