جلو بازو فشردن صفحه با انگشتان

ایجاد شده توسط تمرینت

جلو بازو  فشردن صفحه با انگشتان  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

ساعد بازو
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی