پشت بازو با هالتر لاری خوابیده به پشت میز شیب دار بالا

ایجاد شده توسط تمرینت

پشت بازو با هالتر لاری خوابیده به پشت میز شیب دار بالا   - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

ساعد بازو پشت
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی