حرکت جلوبازو زوتمن ایستاده

ایجاد شده توسط تمرینت

حرکت جلوبازو زوتمن ایستاده  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

ساعد بازو
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی