پشت بازو با دمبل خوابیده به پشت متناوب

ایجاد شده توسط تمرینت

پشت بازو با دمبل خوابیده به پشت متناوب  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل

عضلات درگیر:

ساعد بازو پشت
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی