جلو بازو با هالتر لاری روی توپ سوییسی

ایجاد شده توسط تمرینت

جلو بازو با هالتر لاری روی توپ سوییسی  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: توپ تعادل

عضلات درگیر:

ساعد بازو
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی