پشت بازو با سیمکش بالای سر

ایجاد شده توسط تمرینت

پشت بازو با سیمکش بالای سر  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

ساعد بازو پشت
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی