Four Point + Arm Raise

ایجاد شده توسط تمرینت

Four Point + Arm Raise - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: ارتوپدیک

عضلات درگیر:

پشت بازو
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی