Four Point + Hip Abduction (Stick)

ایجاد شده توسط تمرینت

Four Point + Hip Abduction (Stick) - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: ارتوپدیک

عضلات درگیر:

پشت
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی