Bent Over Row + Thoracic Rotation (Band)

ایجاد شده توسط تمرینت

Bent Over Row + Thoracic Rotation (Band) - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: ارتوپدیک

تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی