Chest And Front Of Shoulder Stretch

ایجاد شده توسط تمرینت

Chest And Front Of Shoulder Stretch - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , گرم‌ کردن

عضلات درگیر:

شانه سینه
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی