Round The World Shoulder Stretch

ایجاد شده توسط تمرینت

Round The World Shoulder Stretch - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , گرم‌ کردن

عضلات درگیر:

شانه
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی